Inscriere in clasa pregatitoare - HoreaSimleu

Go to content

Imagini cu condițiile oferite

Unitatea de învăţământ

Localitatea

Adresa unităţii de învăţământ

Site-ul unităţii de învăţământ

Numărul de clase pregătitoare pentru anul şcolar 2019-2020

Scoala Gimnazială „HOREA"

Simleu Silvaniei, Jud. Salaj

Str. Horea, nr.26,Tel.0360566006, Fax. 0360780154,
e-mail s_horea@yahoo.com
www.horeasimleu.ro
- 1 clasă (14 locuri) Sc.Horea Simleu Silvaniei
Prof. inv. primar  Micaş Mihaela Veronica
- 0.33 clase
(1 locuri)  Bic
Inv. Ţărău Elena
ÎNSCRIEREA COPIILOR ÎN CLASA PREGĂTITOARE ÎN ANUL ŞCOLAR 2019-2020
se desfășoară la Școala Gimnazială "Horea" Șimleu Silvaniei (secretariat)
ETAPA I -  4 martie – 22 martie  2019,  între orele 9 -15
ETAPA A II A -  2 aprilie – 8 aprilie 2019,  între orele 9-15
Acte necesare:
1. buletinul de identitate al unuia dintre părinţi ( original și copie);
2. certificatul de naştere al copilului (original și copie);
3. fişa de evaluare psihosomatica (unde este cazul);
4. in cazul în care solicită inscrierea la altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție, pe lângă documentele menționate mai sus, părinții depun  și documente care dovedesc îndeplinirea criteriilor de departajare stabilite în conformitate cu art. 10 din metodologie
5. actele vor fi prinse in dosar cu şina;
Afişarea listei cu candidaţii înmatriculaţi  în etapa I –25 martie 2019
Afişarea listei finale cu elevii clasei pregătitoare –11 aprilie 2019
In perioada 12 aprilie – 19 aprilie 2019 – Centralizarea şi soluţionarea de către inspectoratul şcolar a cererilor părinţilor copiilor care nu au fost încă înscrişi la vreo unitate de învăţământ
Relatii suplimentare la tel. 0360566006; 0743087519, 0747023893

Metodologia privind înscrierea în învăţământul primar pentru anul şcolar 2019-2020:

Calendarul înscrierii în învăţământul primar pentru anul şcolar 2019-2020:

Informaţii pentru părinţi:

ZIUA PORTILOR DESCHISE -   va avea loc  luni, 27 februarie 2019

Numărul Tel Verde judetean 0800 816 260 va fi disponibil în intervalul orar 08-16.

Străzi/adrese arondate: Armatei, A.Vlaicu, Bihorului, Castanilor,Cloşca, Crişan, Fierarilor, Florilor, George Coşbuc  nr.22 – bl.P2, nr.24 – bl. P4, Gh. Bariţiu, Grădinilor, Horea, Ialomiţei, Livezilor, Lunei, Măgurii, M. Eminescu, M. Sadoveanu, Nucului, Oaşului, Obor, Pandurilor, Partizanilor Bl. I9, I10, I11, I12, I13, P3, P5, P7, P9, P11,P13, P15, B4, B6, B8, B10,B11, B12, B13, B15, B17, B19, B21, Plugarilor, Simion BARNUŢIU, Soarelui, Stadion, Trandafirilor, Tudor Vladimirescu nr.28- bl. IAS, Zambilelor, satul Bic, satul Cehei

CRITERII DE DEPARTAJARE
Art. 10. - (1) În situația în care într-o unitate de învățământ numărul cererilor de înscriere de la părinți al căror domiciliu se află în afara circumscripției școlare este mai mare decât numărul de locuri libere definit conform art. 9, vor fi aplicate criterii de departajare generale și specifice, stabilite în conformitate cu prevederile prezentei metodologii

2) Criteriile generale de departajare care se aplică în situația prevăzută la alin. (1) sunt următoarele:
a) existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;
b) existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;
c) existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
d) existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă.
(3) În cazul în care numărul cererilor de înscriere primite de la părinți din afara circumscripției școlare este mai mare decât numărul de locuri libere, repartizarea copiilor se face în ordinea descrescătoare a numărului de criterii generale de departajare cumulate de către fiecare copil: se repartizează la început copiii care îndeplinesc 3 dintre criteriile menționate la alin. (2), apoi copiii care îndeplinesc două dintre criterii și, în final, copiii care îndeplinesc doar unul dintre criteriile menționate la alin. (2). La stabilirea numărului maxim de criterii generale de departajare pe care le poate îndeplini un copil s-a ținut seama de faptul că un copil poate îndeplini cel mult 3 criterii generale, întrucât criteriul menționat la alin.(2), lit.b) nu poate fi îndeplinit simultan cu criteriul menționat la alin.(2), lit.c).
4) În caz de egalitate pe ultimele locuri, pentru copiii care îndeplinesc același număr de criterii generale de departajare, ordinea de prioritate a criteriilor este cea menționată la alin. (2).

Criterii specifice:
1. Locul de muncă al părinţilor este în zona arondată şcolii, dovedit prin adeverinţa de la locul de munca
2. Copiii ai căror părinţi sunt plecaţi în străinătate şi sunt în îngrijirea unor persoane cu domiciliul în  zona arondata şcolii.
ACTIVITĂŢILE DE EVALUARE PSIHOSOMATICĂ SE DESFĂȘOARA DUPĂ CUM URMEAZĂ :
La Şcoala Gimnazială ,,Silvania” Şimleu Silvaniei
   28-februarie 2019– între orele 14 – 18
7, 13 martie 2019 – între orele 14 – 18
La Şcoala Gimnazială ,,Bathorz Istvan” Şimleu Silvaniei
27 februarie 2019- între orele 14 – 18
4.14, martie 2019- între orele 14 – 18
Programarea se face la tel. 0360566131 (secretariat CJRAE Sălaj), în perioada 25 februarie – 20 martie 2019, de luni pâna joi, în intervalul orar 9 – 15, vinerea de la 9 la 14. La evaluare, părinții vor prezenta o adeverință obținută în prealabil de la medicul de familie/specialist pe care va fi menționat ”clinic sănătos”, ”apt pentru școlarizare”

ACTIVITATEA SPECIFICĂ CLASEI PREGĂTITOARE

Disciplinele de studiu sunt:
· Comunicare în limba română (CLR)
· Matematică şi explorarea mediului (MEM)
· Dezvoltare personală (DP)
· Educaţie pentru societate (ES)
· Arte vizuale şi lucru manual (AVLM)
· Muzică şi mişcare (MM)
· Educaţie fizică
· Religie

Realizarea activităţilor se face integrat. Disciplina de studiu se învaţă cu ajutorul elementelor din celelalte discipline.
Activităţile au o tematică comună pe o durată de 1, 2, 3, 4 săptămâni
O oră durează 50 de minute:
- 35 minute  activitate
- 15 minute activităţi recreative

INFORMAȚII UTILE (RĂSPUNSURI LA CELE MAI COMUNE ÎNTREBĂRI)

CINE SE POATE ÎNSCRIE ÎN CLASA PREGĂTITOARE?
Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la 31 august 2019 inclusiv.
La solicitarea părinților, copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2019, inclusiv, dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice atestă pregătirea pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare.
Orice altã situație va fi rezolvatã de cãtre inspectoratele școlare, în interesul educațional al elevului și în conformitate cu cadrul legal.

LA CE UNITATE DE ÎNVĂȚĂMÂNT POT SĂ ÎNSCRIU COPILUL ?
Părintele poate opta:
pentru înscrierea la școala de circumscripție – în aceastã situație, copilul este automat înscris, respectiv  la ȘCOALA GIMNAZIALĂ „HOREA" ȘIMLEU SILVANIEI
pentru o unitate de învățământ, alta decât școala de circumscripție – în această situație,  copilul este înscris în limita locurilor libere și, dacă este cazul, pe baza criteriilor generale și specifice de departajare.
Părintele poate solicita ca locul la școala de circumscripție sã fie rezervat pentru eventualitatea în care copilul nu este înscris la unitatea de învãțãmânt pentru care pãrintele a fãcut opțiunea.

UNDE VOR AVEA LOC ÎNSCRIERILE ?
La unitatea de învãțãmânt la care pãrintele dorește înscrierea copilului.  
Cererile-tip de înscriere pot fi completate și validate direct la unitatea de învățământ la care părintele dorește înscrierea copilului.

CARE SUNT ACTELE NECESARE ÎNSCRIERII ?
Cerere-tip de înscriere
Copii după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal
Certificatul de naștere al copilului
Documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare / clasei I (acolo unde este cazul).
Alte documente care sã ateste îndeplinirea criteriilor generale și/sau specifice (acolo unde este cazul).

CARE SUNT CRITERIILE DE DEPARTAJARE PE CARE UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT LE APLICĂ ATUNCI CÂND SUNT MAI MULȚI COPII PE LOC ?

Criterii generale:
Existenţa unui certificat  medical de încadrare în grad de handicap a copilului.
Existenţa unui document care dovedeşte că este orfan.
Provine de la casa de copii/centru de plasament/plasament familial.
Are un frate sau o soră înmatriculat/înmatriculată în unitatea de învățământ dorită.

Criterii de departajare specifice unității:
Locul de munca al parintilor este in zona arondata scolii, dovedit prin adeverinta de la locul de munca.
Copiii ai caror parinti sunt plecati in strainatate si sunt in ingrijirea unor persoane domiciliate in zona arondata scolii.
                                
Sunt aplicate dupã criteriile generale și numai dacã acestea nu reușesc sã facã departajarea între copii, cu excepția situațiilor prevãzute de Metodologie.

UNDE SE ORGANIZEAZĂ CLASA PREGĂTITOARE ?

Clasa pregătitoare face parte din învățământul primar.
Locul de desfăşurare a activităţii clasei pregătitoare este în spaţiul Şcolii Gimnaziale „HOREA" Şimleu Silvaniei, sala de clasă fiind dotata cu mobilier şcolar conform standardelor, precum şi cu material didactic corespunzător, precum si la Scoala Primara Bic.

FACILITATI PENTRU PĂRINŢI

Pentru copiii din localitatea Cehei şi Bic se asigură transportul gratuit al copiilor cu microbuzul şcolar.
Copilul este singurul care contează
Ultima actualizare - 27.02.2019
Back to content